Javno savjetovanje o ciljanoj reviziji direktiva EU-a o zaštiti potrošača

Europska komisija je 29. svibnja 2017. godine objavila rezultate postupka provjere prikladnosti prava EU-a o zaštiti potrošača i stavljanju proizvoda na tržište.

Europska komisija je 29. svibnja 2017. godine objavila rezultate postupka provjere prikladnosti prava EU-a o zaštiti potrošača i stavljanju proizvoda na tržište, zajedno s evaluacijom same Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Rezultati potvrđuju da zakonodavstvo država članica omogućuje učinkovitu zaštitu prava potrošača. Međutim, rezultati također ukazuju na potrebu poboljšanja postojećeg zakonodavstva. 

Stoga je Komisija otvorila Javno savjetovanje o ciljanoj reviziji direktiva EU-a o zaštiti potrošača. Savjetovanje je namijenjeno potrošačima, udrugama za zaštitu potrošača, poslovnim subjektima, te njihovim udruženjima i nadležnim tijelima za područje zaštite potrošača. Zainteresirana javnost može iznijeti svoje prijedloge i mišljenja o potrebama izmjene postojećih direktiva EU koje se odnose na prava potrošača na: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_en

Savjetovanje je otvoreno do 8. listopada 2017. godine. Upitnik je dostupan na svim službenim jezicima EU, pa tako i na hrvatskom.

Europska komisija je 29. svibnja 2017. godine objavila rezultate postupka provjere prikladnosti prava EU-a o zaštiti potrošača i stavljanju proizvoda na tržište, zajedno s evaluacijom same Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Rezultati potvrđuju da zakonodavstvo država članica omogućuje učinkovitu zaštitu prava potrošača. Međutim, rezultati također ukazuju na potrebu poboljšanja postojećeg zakonodavstva.

 

Stoga je Komisija otvorila Javno savjetovanje o ciljanoj reviziji direktiva EU-a o zaštiti potrošača. Savjetovanje je namijenjeno potrošačima, udrugama za zaštitu potrošača, poslovnim subjektima, te njihovim udruženjima i nadležnim tijelima za područje zaštite potrošača. Zainteresirana javnost može iznijeti svoje prijedloge i mišljenja o potrebama izmjene postojećih direktiva EU koje se odnose na prava potrošača na:

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_en

 

Savjetovanje je otvoreno do 8. listopada 2017. godine. Upitnik je dostupan na svim službenim jezicima EU, pa tako i na hrvatskom.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.