Plaćanje predujmom

Na temelju čl. 13. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/14), ako drugačije nije ugovoreno, ako trgovac zahtijeva ili izričito uvjetuje kupnju proizvoda ili pružanje usluge djelomičnim ili ukupnim jednokratnim ili obročnim predujmom, dužan je potrošaču prigodom isporuke proizvoda ili pružene usluge obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isporuke proizvoda ili pružanja usluge, ako je rok isporuke proizvoda ili pružanja usluge dulji od 30 dana.

U slučaju da vam trgovac ne može isporučiti proizvod dužan je vratiti uplaćeni predujam te obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isplate, što je moguće prije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je nastupilo zakašnjenje.

Dakle, potrošač uvijek ima pravo na naknadu, ako je trgovac zahtijevao predujam ili je kupnju izričito uvjetovao uplatom predujma, a ako rok isporuke proizvoda ili usluge je duži od 30 dana. No međutim, ukoliko ste se s trgovcem unaprijed dogovorili da će rok isporuke biti duži od 30, u tom slučaju trgovac nije vam dužan isplatiti naknadu.

Ukoliko vam trgovac ne želi isplatiti naknadu, uputite mu pisani prigovor (link na obrazac za pisani prigovor). Na zaprimljeni prigovor trgovac mora potrošaču odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana. Ako vam trgovac ne odgovori u zakonskom roku ili niste zadovoljni s odgovorom na vaš prigovor, za zaštitu svojih prava obratite se Tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva, a uz prijavu trebate priložiti i potvrdu kojom dokazujete da je trgovac zaprimio vaš prigovor ili odgovor koji vam je trgovac dostavio.

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.