Zakon o zaštiti potrošača objavljen u Narodnim novinama

Zakon o zaštiti potrošača, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2014. godine, objavljen je dana 31. ožujka 2014. godine u "Narodnim novinama" broj 41/14, a stupit će na snagu 8. travnja 2014. godine

U novi Zakon o zaštiti potrošača preuzeta je Direktiva o potrošačkim pravima, a poboljšane su i pojedine odredbe ranije važećeg Zakona za koje se tijekom provedbe pokazalo da ih je potrebno drugačije urediti.

Osim što uređuje prodaju na daljinu i prodaju izvan poslovnih prostorija potrošača, Direktiva o potrošačkim pravima sadrži i zajedničke odredbe koje se odnose na sve ugovore sklopljene između trgovaca i potrošača, a tiču se obveze informiranja potrošača o robi ili usluzi koju kupuje, ispunjenja ugovora, prijelaza rizika, obveze obavještavanja potrošača, dodatnih plaćanja, troškova telefonske komunikacije i slično.

Vezano uz novine u Zakonu, izuzetno je važno naglasiti da rok u kojem se potrošač može predomisliti vezano uz sklapanje ugovora o prodaji na daljinu ili prodaji izvan poslovnih prostorija iznosi 14 dana.

Novost predstavljaju i definirane obveze trgovaca i potrošača u slučaju da se potrošač predomisli vezano uz sklapanje ugovora o prodaji na daljinu ili prodaji izvan poslovnih prostorija.

Odredbe Zakona koje se odnose na Direktivu o potrošačkim pravima stupit će na snagu 13. lipnja 2014. godine. Naime, države članice u obvezi su prenijeti direktivu u nacionalno zakonodavstvo prije njene primjene, a kako bi se omogućilo poslovnoj zajednici usklađivanje poslovanja s novim pravilima. 

Praksa je u proteklom razdoblju pokazala da se veliki broj kršenja potrošačkih prava odnosio na odredbe o akcijskoj prodaji, sniženju i rasprodaji, radi čega je ovo područje bilo potrebno detaljnije urediti.

Za sve posebne oblike prodaje zajedničko je isticanje dviju cijena i to redovne cijene i cijene važeće tijekom trajanja takvog oblika prodaje, a to se odnosi na sezonsko sniženje, rasprodaju, akcijsku prodaju, prodaju proizvoda s greškom, prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe ali i na sve ostale posebne ponude trgovaca u okviru kojih potrošači mogu kupovati proizvode po nižim cijenama od onih u redovnoj prodaji (primjerice kasnonoćna kupnja, rođendani pojedinih trgovačkih centara i sl.).

Novim Zakonom propisano je da se sezonsko sniženje može provesti najviše tri puta godisnje, te da može započeti između 27. prosinca i 10. siječnja, 1. i 15. travnja i 10. i 25. kolovoza i može trajati najdulje 60 dana.

U pogledu rasprodaje propisano je da se ista odredi kao prodaja robe po nižoj cijeni u taksativno navedenim slučajevima kao što su primjerice prestanak poslovanja trgovca, prestanak poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama.

Sto se tiče akcijske prodaje propisano je da ista ne može trajati dulje od 30 dana.

Kako ne bi utjecali na već ugovorene promotivne aktivnosti, Zakonom je predviđeno razdoblje prilagodbe poslovnog sektora, odnosno ove će odredbe stupiti na snagu tek 1. siječnja 2015. godine.

Jedna od novina u novom Zakonu je i propisivanje odredbe da je trgovac koji pruža javnu uslugu dužan na računu izvijestiti potrošača o iznosu neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja za prethodna razdoblja, a sve kako bi potrošač imao informaciju o stanju duga, slijedom čega bi mogao izvršiti svoju obvezu plaćanja, a kako bi se smanjio broj pokretanja ovršnih postupaka.

Također, u slučajevima kada se radi o javnim uslugama, nije dopušteno pokretanje postupka prisilne naplate osporenih neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja do okončanja sudskih ili izvansudskih postupaka trgovca koji pruža javnu uslugu od strane potrošača u istih. Na ovaj način spriječili bi se dodatni troškovi za potrošače.

Isto tako, pokazala se potreba ojačavanja uloge jedinica lokalne samouprave u provedbi politike zaštitu potrošača, posebice u dijelu koji se odnosi na savjetovanje potrošača.


Zaključno, novim Zakonom o zaštiti potrošača zakonodavstvo Republike Hrvatske  u ovome je području u potpunosti usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno hrvatski potrošači imaju jednake standarde zaštite svojih prava kao i potrošači u ostalim državama članicama Europske unije.

Zakon možete pronaći ovdje

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.