Prijedlog Zakona o izmjena i dopunama zakona o zaštiti potrošača - promjene u odnosu na važeći Zakon

Zakon o zaštiti potrošača donesen 2007. godine zajedno sa izmjenama i dopunama iz 2009. godine, ocijenjen je od strane europskih i hrvatskih stručnjaka za zaštitu potrošača kao jedan od boljih zakona o zaštiti potrošača, kojim je postignuta visoka razina zaštite potrošačkih prava i interesa, te je u potpunosti usklađen s pravnom stečevinom Europske unije u ovom području.

Na taj način potrošači u Republici Hrvatskoj imaju jednake standarde zaštite kao i potrošači u Europskoj uniji.

U siječnju  2009. godine usvojena je nova Direktiva 2008/122/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. siječnja 2009. o zaštiti potrošača u odnosu na određene aspekte ugovora o pravu na vremenski ograničenu uporabu, o dugoročnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i razmjeni.

Naime, od donošenja Direktive 94/47/EZ  na tržištu timeshare-a, ali i turističkih proizvoda dogodile su se značajne promjene. S jedne strane, povećan je broj specifičnih turističkih proizvoda koji su vrlo slični timeshare-u, kako po osnovnim karakteristikama, tako i po načinu nuđenja i prodaje, a koji nisu bili obuhvaćeni Direktivom 94/47/EZ.

S druge strane, objekt "klasičnog" timeshare-a nekada su bile isključivo nekretnine, odnosno dijelovi nekretnina (apartmani, kuće za odmor, sobe, itd), dok danas objektom toga turističkog proizvoda, pored nekretnina, mogu biti i različite pokretnine, poput jahti, brodova, cruisera, auto-karavana, itd.

Isto tako, u ovom su području postojale određene pravne praznine koje su znatno narušavale tržišno natjecanje i uzrokovale potrošačima ozbiljne probleme, čime se sprečavalo nesmetano funkcioniranje unutarnjega tržišta Europske unije.

Također, činjenica da je Direktiva 94/47/EZ bila direktiva minimalne usklađenosti dovela je do značajnih razlika u uređenju zaštite potrošača prilikom sklapanja timeshare ugovora u pojedinim državama članicama.

Slijedom navedenog, u ovom je području, usvajanjem nekih zajedničkih pravila trebalo potaknuti veći rast i produktivnost, obzirom da turizam dobiva sve više na važnosti u gospodarstvima država članica Europske unije.

Iako u Republici Hrvatskoj još uvijek nije u dovoljnoj mjeri razvijena ovakva poslovna djelatnost, implementacijom predmetne Direktive očekuje se intenziviranje ove djelatnosti, obzirom da je Republika Hrvatska turistička zemlja s velikim potencijalom koja teži dobrom pozicioniranju u svim vidovima turizma na europskom tržištu.

U odnosu na Direktivu 94/47/EZ, Direktiva 2008/122/EZ donosi nekoliko značajnih novina:

1. Prvenstveno, Direktiva 2008/122/EZ predstavlja direktivu maksimalne harmonizacije, čime se jamči jednako postupanje trgovaca u svim državama članicama, što doprinosi većoj pravnoj sigurnosti kako potrošača, tako i trgovaca.

2. Područje primjene premetne Direktive odnosi se kako na nekretnine (npr. apartmane, sobe za smještaj, itd.) tako i na pokretnine (npr. cruisere, brodove, jahte, auto-kampere) kao i na neke druge dugotrajne turističke proizvode, poput "Discount Holiday Clubs", odnosno klubova koji potrošačima omogućuju značajne popuste prilikom korištenja turističkih usluga kao i na različite sporedne ugovore, poput ugovora o zamjeni timeshare-a ili ugovora o ponovnoj prodaji timeshare-a. 

3. Kako bi se osigurala transparentnost i usporedivost podataka o timeshare-u, predviđeno je da sve predugovorne obavijesti kao i obavijest o jednostranom raskidu ugovora  moraju biti dane u obliku standardnog informacijskog obrasca, čiji su izgled i sadržaj definirani Direktivom, a koji će ministar nadležan nadležan za poslove zaštite potrošača propisati pravilnikom u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

4. Također, uvedena je potpuna zabrana bilo kakvog plaćanja trgovcu od strane potrošača za vrijeme trajanja prava na jednostrani raskid ugovora. Osim navedenih, treba spomenuti i novi način definiranja dužine trajanja prava na jednostrani raskid ugovora, novi način definiranja tzv. povezanih ugovora kao i naglašeniju ulogu prekršajnih sankcija za one trgovce koji krše prava potrošača u ovom području. 

5.    Nadalje, ovaj Prijedlog zakona donosi izmjenu vezano uz nadzor nad njegovom provedbom. Naime, propisano je da će nadzor nad provedbom vršiti isključivo Državni inspektorat, a što bi trebalo doprinijeti učinkovitoj zaštiti potrošačkih prava. 

6.    Isto tako, kroz ove izmjene i dopune potrebno je urediti jedan od najučestalijih problema s kojim se potrošači svakodnevno susreću a odnosi se na naplatu opomena za dospjela, a nenaplaćena potraživanja trgovaca. 

Ekonomska kriza, recesija, visoka stopa nezaposlenosti i prezaduženosti imali su značajnog utjecaja na pravovremeno izvršavanje novčanih obveza potrošača. Veliki broj potrošača, ne svojom voljom, doveden je u situaciju da nije u mogućnosti na vrijeme ispoštovati sve svoje obveze. S druge strane, u nastojanju da naplate svoja potraživanja, kako bi osigurali neometano daljnje poslovanje, trgovci, dostavljaju opomene potrošačima u kojim ih podsjećaju o potrebi podmirivanja dospjelih potraživanja.

Ovakva postupanja trgovaca ne bi bila sporna, ukoliko ne bi prouzrokovala znatne dodatne troškove potrošačima, koji su ionako već prezaduženi i nisu u mogućnosti podmiriti osnovno potraživanje.

Veliki broj potrošača kroz svoje pritužbe, kao i udruge za zaštite potrošača iskazuje svoje nezadovoljstvo ovakvim postupanjima trgovaca i traže primjerenu zaštitu svojih prava.

Činjenica da neujednačeni i ponekad vrlo visoki iznosi opomena od strane trgovaca prilikom naplate potraživanja dovode do situacije da su potrošači osim postojećeg dugovanja i zateznih kamata, opterećeni i iznosima opomena, što dodatno povećava njihovu zaduženost, ukazuje na nužnost uređenja ovoga područja.

U tom smislu, a uzimajući u obzir tešku ekonomsku situaciju, te sagledavajući činjenicu da se dospjela potraživanja moraju naplatiti, predlaže se ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača da trgovci, bez naknade, dostavljaju potrošačima opomene radi naplate dospjelih novčanih potraživanja.

Ovakvim rješenjem nastojalo bi se postići potrebna ravnoteža u smislu da trgovac ostvari naplatu svojih potraživanja, što je preduvjet za njegovo daljnje neometano poslovanje, ali bez dodatnog opterećivanja  potrošača.

Slijedom svega navedenog, izradio se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača kojim će se u hrvatsko zakonodavstvo izvršiti transpozicija Direktiva 2008/122/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o zaštiti potrošača u odnosu na određene aspekte ugovora o pravu na vremenski ograničenu uporabu, o dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i razmjeni i urediti pitanje naplate opomena radi dospjelih potraživanja trgovaca prema potrošačima. 

Na taj način važeći će Zakon zajedno s predstojećim izmjenama i dopunama doprinijeti višoj razini zaštite potrošačkih prava  u Republici Hrvatskoj, a što je jedan od temelja uređenog tržišta i jamstvo za ostvarivanje boljih gospodarskih učinaka i cjelokupnog razvoja gospodarstva.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.