Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača u 2010.godini

UVOD

Zaštita potrošača i zdravlja područje je od javnog interesa i kao takvo osnova je svakog učinkovitog, konkurentnog i pravičnog društva. To nije samo ekonomska  kategorija, već i civilizacijska stečevina razvijenih demokracija, uređenih tržišta i sustav vrijednosti u stalnom razvoju koji osigurava zaštitu prava, sigurnosti i zdravlja potrošača.

Suvremeno tržište, osim što omogućava potrošačima široku ponudu proizvoda i usluga, predmijeva i visoku i jedinstvenu razinu zaštite prava potrošača. To podrazumijeva prvenstveno stvaranje institucionalne strukture kao temelja provođenja učinkovite politike zaštite potrošača, nadzora nad tržištem kao i djelotvornih instrumenata za rješavanje potrošačkih sporova.

Tijekom procesa približavanja Republike Hrvatske standardima Europske unije postavljeni su institucionalni okviri sustava zaštite potrošača te su poduzete aktivnosti u cilju podizanja opće razine javne svijesti u području zaštite potrošača, a što je rezultiralo privremenim zatvaranjem pregovora za poglavlje 28. "Zaštita potrošača i zdravlja" tijekom rujna 2009. godine.

Nastavno, strateškim dokumentom politike zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj naziva "Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009-2012." ("Narodne novine" broj 30/10) definirana su načela i ciljevi te utvrđene zadaće koje će provoditi svi nositelji politike zaštite potrošača u narednom razdoblju od četiri godine. Stoga, radi učinkovitijeg praćenja provedbe utvrđenih zadaća i mjera svih nositelja politike zaštite potrošača usvojena su i dva Akcijska plana za razdoblje 2009-2010. te za razdoblje 2011-2012.

Aktivnosti svih nositelja politike zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj u navedenom razdoblju usmjerene su na daljnji razvoj pravnog temelja zaštite prava potrošača, jačanje učinkovitijeg nadzora na tržištu kako bi potrošačima omogućili kupnju i korištenje sigurnih proizvoda i usluga te daljnji razvoj izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

I. Osnova donošenja godišnjeg izvješća o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Temeljem odredaba članka 123. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07,75/09, 79/09, 89/09 i 133/09) propisano je da Vlada Republike Hrvatske osniva i imenuje Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača kao svoje savjetodavno tijelo. Vlada Republike Hrvatske je u veljači 2008. godine osnovala i imenovala Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu "Vijeće"), kao jedan od nositelja zaštite potrošača. Odlukom o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača imenovana su 24 člana, predsjedatelj te tajnik Vijeća.

Tijekom 2009. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 79/09 i 89/09) izmjenjen je članak 123. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, čime je promjenjen broj i sastav Vijeća. Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (Narodne novine broj 150/09) na vrijeme od 4 godine imenuje 15 članova Vijeća - predstavnika državnih tijela nadležnih za područje zaštite potrošača, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Trgovačkog suda u Zagrebu, udruga za zaštitu potrošača te neovisni stručnjaci iz područja zaštite potrošača, kojima imenuje i zamjenske članove (Prilog 1).

Nadalje, tijekom 2010. godine donesene su dvije odluke kojom su imenovani tajnica i predsjedatelj Vijeća i to; Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (Narodne novine broj 27/10) kojom je tajnicom Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača imenovana gđa Tina Pejić (Prilog 2) te Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (Narodne novine broj 124/10) Vlada Republike Hrvatske je imenovala g. Krešimira Rožmana, državnog tajnika Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva umjesto dosadašnje predsjedateljice gđe Eme Culi (Prilog 3).

Vijeće obavlja slijedeće zadaće:

- sudjeluje u izradi Nacionalnog programa za zaštitu potrošača i izvješća o ostvarivanju Nacionalnog programa za zaštitu potrošača,
- potiče izmjene i dopune postojećih te donošenje novih propisa iz područja zaštite potrošača,
- sudjeluje u kreiranju politike zaštite potrošača te
- izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o slučajevima kršenja dobrih poslovnih običaja.

Poslovnikom o radu Vijeća, kojeg ono donosi uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, određuje se način rada i odlučivanja u Vijeću.

Administrativne poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva kao resorno tijelo državne uprave zaduženo za područje zaštite potrošača. Vijeće podnosi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svom radu.

II. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača u 2010. g.

U 2010. godini održane su dvije sjednice Vijeća
. Zapisnici sa sjednica Vijeća sastavni su dio ovoga Izvješća (Prilog 4. i 5.).
Nastavno dajemo kratki kronološki pregled održanih sjednica Vijeća u 2010. godini. Nakon svake od sjednice Vijeća, sastavljen je zapisnik koji je dostavljen svim članovima Vijeća te prihvaćen na narednoj sjednici.

Sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača održane u 2010. g.

8. sjednica Vijeća
održana je 10. svibnja 2010. godine u prostorijama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Sjednica je započela u 12,00 sati i trajala je do 14,00 sati. Sjednici je prisustvovalo 14 članova Vijeća te 1 zamjenski član. Osmu sjednicu Vijeća otvorila je gđa Ema Culi, predsjedateljica Vijeća i ravnateljica Uprave za trgovinu i unutarnje tržište u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva te je tom prilikom predstavljena predstavila novu tajnicu Vijeća, gđu Tinu Pejić.
Usvojen je slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Vijeća za zaštitu potrošača;
2. Usvajanje Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za 2009. godinu;
3. Usvajanje Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača;
4. Akcijski plan Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2009-2012.
- Provedene aktivnosti u 2009. i planirane aktivnosti za 2010. godinu;
5. R a z n o.

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika s 7. sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača;

Članovi Vijeća su jednoglasno su prihvatili tekst zapisnika elektronskim putem.

Ad 2.) Usvajanje Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača u 2009.
godini.
Predsjedateljica je izvijestila članove Vijeća da je, člankom 123., stavkom 9.
Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09), propisana obveza Vijeća da Vladi Republike Hrvatske podnosi godišnje izvješće o svom radu. Slijedom navedenoga, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva kao tijelo nadležno za poslove zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj koje obavlja administrativne poslove za Vijeće, izradilo je Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača u 2009. godini koje je dostavljeno svim članovima Vijeća na uvid.

Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad 3) Usvajanje Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
Obzirom da se Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (Narodne novine broj 150/09) promjenio sastav Vijeća predsjedateljica je izvjestila članove o potrebi usvajanja novog Poslovnika.
Poslovnik je izglasan jednoglasno. Usvojeni poslovnik čini sastavni dio ovog izvješća (Prilog 6).

Ad 4) Akcijski plan Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2009-2012. - Provedene aktivnosti u 2009. i planirane aktivnosti za 2010. godinu
Osnovni temelji zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o zaštiti potrošača dok se provedba mjera vezanih uz određena prioritetna područja koja uređuju prava potrošača za određeno vremensko razdoblje razrađuje Nacionalnim programom zaštite potrošača kojeg je u veljači 2010. godine donio Hrvatski Sabor (NN 30/10). Temeljem usvojenog Nacionalnog programa za zaštitu potrošača za razdoblje 2009-2012. Akcijskim planom razrađuju se provedene aktivnosti u 2009. godini i planirane aktivnosti nositelja politike zaštite potrošača u 2010. godini sukladno prioritetnim područjima:

? Podizanje javne svijesti o potrošačkim pravima u Republici Hrvatskoj
? Javne usluge
? Zdravstvene usluge
? Sigurnost i kakvoća hrane
? Sigurnost proizvoda
? Trgovina
? Financijske usluge, osiguravateljne usluge i bankarstvo
? Turizam i ugostiteljstvo
? Promet nekretninama
? Izvansudsko rješavanje sporova

Akcijski plan usvojen je jednoglasno.
Nakon ovog izlaganja Predsjedateljica se zahvalila članovima Vijeća i zaključila sjednicu.

9. sjednica Vijeća održana je 21. prosinca 2010. g., u prostorijama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Sjednica je započela u 10,00 a završila je u 14,00 sati. Sjednici je prisustvovalo 13 članova i 1 zamjenski član Vijeća. Sjednici su također nazočili: gđa Ruža Meker, voditeljica Odsjeka za edukaciju i informiranje zaštite potrošača, gđa Vesna Buntić, voditeljica Odsjeka za usklađivanje zakonodavstva u području zaštite potrošača, gđa Ivona Bačelić Grgić, Hrvatska gospodarska komora, zamjenski član. Predsjedatelj, g. Rožman, je uvodno pozdravio nazočne članove i zamjenske članove te pojasnio ustrojstvene promjene prema kojima je Odjel za zaštitu potrošača ustrojen unutar Uprave za rad i tržište rada te je sukladno navedenim izmjenama imenovan za novog predsjedatelja Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača. Otvorivši sjednicu, Predsjedatelj je predložio sljedeći dnevni red te je izglasan jednoglasno:

1. "Provedba politike zaštite potrošača u 2010. godini - izvješća članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača o stanju na području zaštite potrošača",
2. Razno.

Ad 1.) Provedba politike zaštite potrošača u 2010. godini - izvješća članova

Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača o stanju na području zaštite potrošača;

Za prvu točku redom su izlagali prisutni članovi odnosno zamjenski članovi

Vijeća.

U izlaganjima Vijeće je izvješteno o novinama u provedbi politike zaštite

potrošača pojedinih nositelja, tako je

Gđa Đema Barulović načelnica Odjela za zaštitu potrošača u Ministarstvu

gospodarstva, rada i poduzetništva predstavila je aktivnosti koje su tijekom 2010.

godine poduzete sa svrhom podizanja javne svijesti. Neke od aktivnosti su;

redizajn web stranice, uspostava besplatnog telefona, organizacija okruglog stola

sa aktualnim temama, poput elektroničkih komunikacija ili osobnog stečaja te

organizacija regionalnog okruglog stola povodom obilježavanja Dana potrošača.

Ovom prigodom izneseni su podaci o broju i strukturi pritužbi potrošača

zaprimljenih putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača.

Također, predstavljeni su pojedini projekti udruga financirani od strane ovog

Ministarstva, provedeni u svrhu informiranja i edukacije potrošača tijekom 2010.

godine.

Gđa Jelena Đugum, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

izvjestila je Vijeće o poduzetim aktivnostima u pogledu označavanja hrane koja

se stavlja na tržište RH, kako zapakirane tako i nezapakirane. Također, pojasnila

je zakonsku regulativu te pojedine zakonske odredbe pogledu označavanja

hrane. Također istaknula je kako je u fazi razvoja HR RASFF ICT sustav

(informacijsko-komunikacijska tehnologija za sustav brzog uzbunjivanja za hranu

i hranu za životinje).

7

Gđa Božena Vrbanić iz Državnog inspektorata predstavila je rezultate nadzora

nad primjenom Zakona o zaštiti potrošača, gdje se većina povreda odnosi na

isticanje obavijesti o proizvodu. Također, izneseni su rezultati nadzora nad

primjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o energiji te Zakona o

općoj sigurnosti proizvoda, gdje je 20 uzoraka dječjeg namještaja i dječje opreme

uzeto sa tržišta RH radi ispitivanja ispunjavanja sigurnosnih zahtjeva te izrečena

mjera 8 zabrana stavljanja na tržište i povlačenja sa tržišta RH dječje odjeće

radi neispunjavanja sigurnosnih zahtjeva norme odnosno 3 mjere povlačenja

sa tržišta RH dječjih bicikla.

Gđa Dubravka Buntić iz Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

svojom prezentacijom predstavila je ulogu HAKOM-a, poduzete aktivnosti u

provedbi Akcijskog plana za 2010. te istaknula preventivno djelovanje u

slijedećem periodu kako na operatore usluga putem nove regulative tako i

edukacijom korisnika putem brošura i medija.

Gđa Vuković iz Ministarstva financija izvjestila Vijeće o Zakon o potrošačkom

kreditiranju (Narodne novine broj 75/09) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010.

temeljem kojeg su sve fizičke i pravne osobe (kreditni uredi i d.o.o. koji su se do

sada oglašavali putem stupića i nudili kredite bez dovoljno informacija za

potrošača, uz tzv. "lihvarske kamate") obvezne najkasnije do 1. siječnja 2011.

godine zatražiti odobrenje za pružanje financijskih usluga, u protivnom ne smiju

pružati navedene usluge. Na internet stranicama Ministarstva financija može se

provjeriti popis licenciranih vjerovnika.

Nadalje, gđa Snježana Levar, iz Hrvatske narodne banke, izvijestila je kako je,

nakon donošenja relevantnih propisa kojima se pobliže regulira područje zaštite

potrošača, 2010. godina obilježena i intenzivnijim aktivnostima Hrvatske narodne

banke koje se odnose na nadzor primjene nove regulative. S obzirom na sve

izraženiju potrebu značajnijeg trajnog angažmana Hrvatske narodne banke u

smislu uspostavljanja i unaprjeđenja zaštite potrošača - korisnika bankovnih i

financijskih usluga, odlučeno je da se oformi zasebna organizacijska jedinica

unutar HNB-a (Direkcija za zaštitu potrošača i tržišnog natjecanja) koja će početi

s radom početkom 2011. godine.

Gđa Kolesar je izvjestila Vijeće o zadaćama Hrvatske obrtničke komore osobito u

podizanju javne svijesti za izvansudsko rješavanje sporova. Tako, tijekom 2010.

bilo je ukupno 94 potrošačka predmeta od kojih je rješeno 62. U tijeku je izrada i

objava Zbirke pravomoćnih odluka Suda časti HOK-a. Nadalje, predložila da se

pri slijedećoj izmjeni Zakona o zaštiti potrošača razmotri mogućnost uvođenja

obvezatnog pokušaja mirenja prije podnošenja tužbe sudu uz sudjelovanje

educiranog izmiritelja ( medijatora) i u kratkim rokovima.

8

U pogledu obvezatnog mirenja predsjedatelj je istaknuo kako to nije uvijek

najbolji način te da često takav način mirenja zapravo predstavlja prepreku pri

ostvarenju prava, no slaže se da se ovaj prijedlog razmotri.

Gđa Milica Rakuša Martulaš iz Hrvatske gospodarske komore pružila je uvid u

aktivnosti Hrvatske gospodarske komore kroz područja; podizanje javne svijesti o

potrošačkim pravima u RH, javne usluge, sigurnost i kakvoća hrane, trgovina,

promet nekretninama te izvansudsko rješavanje sporova. Slijedom navedenog,

istaknuta je suradnja u okviru radne grupe s Ministarstvom gospodarstva, rada i

poduzetništva na izradi Pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene

za jedinicu mjera proizvoda i usluga objavljenog u Narodnim novinama broj

52/10. Jedna od kontinuiranih zadaća HGK je i doprinos izvansudskom

rješavanju potrošačkih sporova - zaprimanje pisanih prijava potrošača i

provođenje postupaka suklasdno Pravilniku o sudu časti HGK, Zakonu o

paričnom postopku i Zakonu o zaštiti potrošača.

Gđa gđa Mirna Maržić sutkinja Visokog trgovačkog suda u Zagrebu istaknula je

kako prati razvoj sustava zaštite potrošača, međutim kako do danas nije bilo

potrošačkih predmeta pred Trgovačkim sudom.

G. Ilija Rkman, ispred Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača Zagreb,

predstavio je poduzete aktivnosti u pogledu podizanja javne svijesti, te tom

prigodom istaknuo brojke o posjećenosti web stranice udruge "Potrošač" zatim

kako su poduzete aktivnosti u pogledu energetske učinkovitosti, kao npr.

organizacija tjedna energetske učinkovitosti organizirane u travnju 2010. godine.

G. Lončar je izvjestio o radu Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, te

istaknuo potrebu da se izvjesti o udrugama koje su sudjelovale, odnsno koje su

dobile ili nisu dobile sredstva na natječaju. Također, istaknuo je potrebu za

kontrolom općih uvjeta poslovanja kojim se potrošači dovode u nepovoljniji

položaj. U pogledu kolektivne zaštite prava potrošača, g. Lončar je istaknuo kako

je udrugama otežano korištenje tog instituta, budući da odvjetnici neće zastupati

na dobrovoljnoj osnovi.

G. Šarić je pored dostavljene prezentacije ukratko izvjestio Vijeće o aktivnostima

Grada Zagreba u pogledu zaštite potrošača, istaknuvši da cijene usluga nisu

porasle unatoč porastu PDV-a. Pravo na besplatnu uslugu ZET-a ostvaruje velik

broj osoba, u pravilu uslugu plaća samo radno stanovništvo. U pogledu

samostalnih brojila u stanove istaknuo je kako je za postavljanje istih potrebna

suglasnost 51% suvlasnika, što je teško postići. Istaknuo je kako su uloženi

određeni napori da se obračun za čistoću uskladi s odredbama Zakona o otpadu.

Nakon izlaganja Predsjedatelj se zahvalio članovima Vijeća i zaključio sjednicu.

9

ZAKLJUČAK

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača kao savjetodavno tijelo Vlade Republike

Hrvatske ima važnu ulogu u provedbi politike zaštite potrošača na način da prati i

raspravlja o stanju potrošačkih prava na tržištu, reagira na neravnopravan

položaj potrošača te sudjeluje u unapređenju uspostavljenog sustava zaštite

potrošača u Republici Hrvatskoj.

Slijedom navedenog, zadaća Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača u

narednom razdoblju je da kroz rad svojih članova sudjeluje u daljnjem jačanju

suradnje svih tijela koja provode politiku zaštite potrošača kako na području

daljnjeg jačanja nadzora u cilju mininimiziranja mogućnosti plasmana nesigurnih i

opasnih proizvoda na tržištu, provođenja propisa kroz kontinuirano usklađivanje

zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, edukacije i informiranja

cjelokupne javnosti o zaštiti prava i ekonomskih interesa potrošača kroz

kontinuiran dijalog s civilnim društvom i gospodarskim sektorom, izvansudskog

rješavanja sporova i svih ostalih aktivnosti koje će doprinijeti osnaživanju

potrošačkih prava u Republici Hrvatskoj.

10

Prilozi:

1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu

potrošača (NN 150/09)

2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu

potrošača (NN 27/10)

3. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu

potrošača (NN124/10)

4. Zapisnik sa 8. sjednice Vijeća

5. Zapisnik sa 9. sjednice Vijeća

6. Poslovnik Vijeća

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.