Odluka o odobravanju financijske potpore udrugama za projekte "Informiranje i edukacija potrošača" u 2010. godini

Na temelju članka 127. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine", broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09 i 133/10) i Natječaja o dodjeli financijske potpore udrugama za projekte - Informiranje i edukacija potrošača u 2010. godini, Klasa: 330-01/10-01/490; Ur.broj: 526-05-02/1-10-1, Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, dana 16. studenog 2010. godine donio je

O D L U K U

o odobravanju financijske potpore udrugama za projekte
"Informiranje i edukacija potrošača" u 2010. godini 

I. 

Ovom Odlukom odobrava se financijska potpora za provedbu  projekata udruga u području informiranja i edukacije potrošača u iznosu od 187.500,00 kuna, temeljem raspisanog Natječaja i prijedloga Povjerenstva za procjenu projekata udruga, imenovanog od strane ministra.

Financijska potpora za projekte informiranja i edukacije potrošača dodjeljuje se udrugama čiji su projekti izravno vezani za provedbu mjera iz zakona, nacionalnih strategija, programa i akcijskih planova u području zaštite i promicanja prava potrošača.

Namjena financijske potpore je sufinanciranje troškova projektnih aktivnosti informiranja i edukacije potrošača, koje se provode putem javnih medijskih kampanja, organiziranjem radionica s korisnicima projekta, izradom edukativnih uputa i brošura, snimanjem tematskih spotova za potrošače, istupa u javnim medijima i specijaliziranim radio i tv emisijama. 

Financijska potpora za projekte udruga osigurana je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu, "Razdjel 050 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitšva, Glava 05 - Gospodarstvo i poduzetništvo", pozicija A 560054 - Nacionalni program za zaštitu potrošača - konto 3811 - Tekuće donacije u novcu.

Za provedbu projekata informiranja i edukacije potrošača u 2010. godini, a sukladno kriterijima iz Natječaja, financijska potpora u ukupnom iznosu od 187.500,00 kuna dodjeljuje se sljedećim udrugama:

1.      Centar za edukaciju i informiranje potrošača Bilje, Vatrogasna 7, za projekt: "Dječje pravo na izbor" u iznosu od 70.000,00 kn

2.      Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, Split, Iločka 6, za projekt "Moja energija, moja briga" - informiranje i edukacija građana o štednji energije u kućanstvu bez dodatnih troškova u iznosu od 62.000,00 kn

3.      Udruga za zaštitu potrošača Grada Samobora, Samobor, Giznik 2, za projekt "Jačanje svijesti potrošača o pravima potrošača uz podučavanje temeljnih vještina u zaštiti prava"  u iznosu od 55.500,00 kn. 

Udruge kojima je dodijeljena financijska potpora sklopiti će ugovor s Ministarstvom u roku od 30 dana od dana objave rezultata Natječaja na internetskoj stranici Ministarstva.

II. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitšva.

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                  MINISTAR

                                                                             mr.sc. Đuro Popijač

 

  

KLASA: 330-01/10-01/490

URBROJ: 526-08-4/1-10-35

Zagreb, 16. studeni 2010.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.