3 koraka u zaštiti potrošača

1. PISANI PRIGOVOR TRGOVCU 

Odredbom članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/2014.) propisana je obveza trgovca da omogući potrošačima podnošenje pisanih prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njihov primitak.

Osim obveze iz članka 10. stavka 1. Zakona, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

Nadalje, odredba članka 10. stavka 3. navedenog Zakona propisuje obvezu trgovca da u poslovnim prostorijama vidljivo istakne obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača.

Na sve podnesene prigovore potrošača trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Također, članak 25. stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača propisuje da je trgovac koji pruža javnu uslugu dužan osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača kojem potrošač može podnijeti reklamaciju u slučaju nezadovoljstva odgovorom pružatelja javne usluge na pisani prigovor.

Povjerenstvo mora pisano odgovoriti potrošačima na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

 

2. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Odredbom članka 105. Zakona o zaštiti potrošača propisano je da ukoliko potrošač pisanim prigovorom ne uspije ostvariti svoja potrošačka prava, odnosno u slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

 
Kontakti:

Sud časti HGK
Nova cesta 3-7, 10 000 Zagreb
Tel: 01/48 48 624, 01/48 48 628
Fax: 01/46 06 788
E-mail: zkezele@hgk.hr, bmanevski@hgk.hr

Sud časti HOK
Ilica 49/II, 10 000 Zagreb
Tel: 01/ 48 06 618
Fax: 01/ 48 06 629
E-mail: sud-casti@hok.hr

Centar za mirenje pri HGK
Nova cesta 3-7, 10 000 Zagreb; Dopise upućene Centru za mirenje molimo adresirajte na Rooseveltov trg 2, p.p. 630.
Tel: 01/48 48 622, 01/48 48 623
Fax: 01/48 48625
E-mail: mirenje@hgk.hr

Centar za mirenje pri HOK
Zagreb, Ilica 49/II
Tel:. 01/ 48 06 618
Fax. 01/ 48 06 629
E-mail: mirenje@hok.hr

Centar za mirenje pri HUP
Radnička cesta 52, 10 000 Zagreb,
Tel.: 01/ 48 97 555
Fax: 01/ 48 97 580
E-mail: hup@hup.hr

 

3. PODNOŠENJE PRIJAVE U PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA

PRIJAVA TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI

Sukladno članku 135. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine “br. 41/14, 110/15) tržišni inspektor će uzeti u obzir prijavu potrošača tek nakon što je potrošač iscrpio postupke podnošenja pisanih prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, odnosno podnošenja reklamacije povjerenstvu u slučaju nezadovoljstva odgovorom pružatelja javne usluge na pisani prigovor. 

Prijava se može podnijeti:

- putem elektroničke pošte: prijave@mingo.hr na propisanom obrascu PRIJAVA POTROŠAČA TRŽIŠNOJ INPEKCIJI

- putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača (CISZP)- https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp

- putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U GOSPODARSTVU

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

osobno u Pisarnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta  

NAPOMENA POTROŠAČIMA

  • Ukoliko trebate savjete ili upute za ostvarivanje svojih prava vezane za zaštitu potrošača obratite se Savjetovalištima za zaštitu potrošača ili udrugama za zaštitu potrošača.
  • Ukoliko trebate tumačenja ili mišljenja vezana za primjenu određenih materijalnih odredbi Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 41/2014.) obratite se pisanim putem na adresu: Ministarstvo gospodarstva, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Popis Savjetovališta za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.