3 koraka u zaštiti potrošača

1. PISANI PRIGOVOR TRGOVCU 

Odredbom članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/2014.) propisana je obveza trgovca da omogući potrošačima podnošenje pisanih prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njihov primitak.

Osim obveze iz članka 10. stavka 1. Zakona, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

Nadalje, odredba članka 10. stavka 3. navedenog Zakona propisuje obvezu trgovca da u poslovnim prostorijama vidljivo istakne obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača.

Na sve podnesene prigovore potrošača trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Također, članak 25. stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača propisuje da je trgovac koji pruža javnu uslugu dužan osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača kojem potrošač može podnijeti reklamaciju u slučaju nezadovoljstva odgovorom pružatelja javne usluge na pisani prigovor.

Povjerenstvo mora pisano odgovoriti potrošačima na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

 

2. ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Postoji čitav niz prednosti radi kojih bi se građani u određenim trenucima trebali odlučiti za pokretanje alternativnog načina rješavanja spora, umjesto da pokrenu postupak pred redovnim sudom.

Prednost alternativnog rješavanja potrošačkih sporova je u tome što je ovakav način puno fleksibilniji od upućivanja tužbe sudu, provodi se u neformalnijem okruženju, predstavlja manji trošak kako za potrošača tako i za trgovca. Također, ukoliko dođe do dogovora u ovakvim sporovima, isti predstavlja prihvatljivo rješenje za obje strane u sporu.

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova provode sljedeća tijela:

1. Hrvatska gospodarska komora:

2. Hrvatska obrtnička komora:

3. Hrvatska udruga poslodavaca:

4. Hrvatska udruga za mirenje:

5. Hrvatski ured za osiguranje:

6. Profi Test d.o.o.:

Centar za mirenje „Medijator“: medijator@medijator.com.hr;  

 

3. PODNOŠENJE PRIJAVE U PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA

Stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, br. 115/18), s danom 1. travnja 2019. godine, inspekcijski poslovi u području zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda prelaze u djelokrug Državnog inspektorata.

Vezano za podnošenje prijava u području zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda potrošači se i dalje mogu obratiti tržišnoj inspekciji na niže navedeni način.

PRIJAVA TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI

Sukladno članku 135. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine “br. 41/14, 110/15) tržišni inspektor će uzeti u obzir prijavu potrošača tek nakon što je potrošač iscrpio postupke podnošenja pisanih prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, odnosno podnošenja reklamacije povjerenstvu u slučaju nezadovoljstva odgovorom pružatelja javne usluge na pisani prigovor. 

Prijava se može podnijeti:

- putem elektroničke pošte: prijave@dirh.hr na propisanom obrascu PRIJAVA POTROŠAČA TRŽIŠNOJ INPEKCIJI

- putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača (CISZP)- https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp

- putem pošte na adresu:

DRŽAVNI INSPEKTORAT

Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

osobno u Pisarnici Državnog inspektorata

 

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.