Odluka o odabiru Savjetovališta za zaštitu potrošača

Na temelju članka 128. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine", br. 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09) i javnog Natječaja za sufinanciranje savjetovališta za zaštitu potrošača za razdoblje od 2010.-2012. godine objavljenog u dnevnom tisku 22.04.2010. godine, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, dana ____ 2010. godine donio je


                                                        O D L U K U

o odabiru Savjetovališta za zaštitu potrošača za razdoblje od 2010. do 2012. godine pri udrugama za zaštitu potrošača i dodjeli financijske potpore za          sufinanciranje rada odabranih savjetovališta

I. 

Ovom Odlukom vrši se odabir savjetovališta za zaštitu potrošača za razdoblje 2010. do 2012. godine te se odobrava financijska potpora za sufinanciranje rada odabranih savjetovališta koja djeluju u Republici Hrvatskoj po regionalnom principu (Zagrebačka regija, Osječka regija, Dalmatinska regija i Riječka regija).

Visina financijske potpore za sufinanciranje savjetovališta za zaštitu potrošača za 2010. godinu, temeljem javnog Natječaja za razdoblje od 2010.-2012. godine, KLASA: 330-01/10-01/262; URBROJ: 526-05-02/1-10-1 od 19. travnja 2010. g. za sva četiri savjetovališta iznosi 1.300.000,00 kuna.

Financijska potpora u iznosu od 1.300.000,00 kn, osigurana je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu, Razdjel 05005 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, pozicija A 560054 - Nacionalni program za zaštitu potrošača - konto 3811 - Tekuće donacije u novcu.

Sukladno kriterijima iz javnog Natječaja, a temeljem ocjene i prijedloga stručnog Povjerenstva za procjenu projekata udruga za zaštitu potrošača, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva je odabrao sljedeće projekte za osnivanje i rad  savjetovališta u razdoblju 2010.  do 2012. godine,  te se u 2010. godini dodjeljuje financijska potpora sljedećim udrugama za zaštitu potrošača:

  1. Udruzi "Potrošač" Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske - za Savjetovalište u Zagrebu - Zagrebačka regija (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Karlovačka županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija i Međimurska županija), a za područja:  Opća prava potrošača;  Prava potrošača iz područja energetike; Prava potrošača iz područja elektroničkih komunikacija, dodjeljuje se financijska potpora u  iznosu od 420.000,00 kn; 
  1. Savezu udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, Split, Iločka 6 - za Savjetovalište u Splitu - Dalmatinska regija (Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija), a za područja:  Opća prava potrošača;  Prava potrošača iz područja energetike; Prava potrošača iz područja elektroničkih komunikacija, dodjeljuje se financijska potpora u  iznosu od 320.000,00 kn;  
  1. "Potrošački forum" Udruzi za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana, Osijek, Hrvatske Republike 19b - za Savjetovalište u Osijeku - Osječka regija (Osječko-baranjska županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Vukovarsko-srijemska županija), a za područja: Opća prava potrošača, Prava potrošača iz područja energetike, Prava potrošača iz područja elektroničkih komunikacija, Prava potrošača vezana uz financijske, bankarske i osiguravateljne usluge, dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 315.000,00 kn; 
  1. Društvu za zaštitu potrošača Istre, Pula, Keršovanijeva 27 - za Savjetovalište u Puli -  Riječka regija (Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija i Istarska županija), a za područja: Opća prava potrošača; Prava potrošača iz područja energetike; Prava potrošača iz područja elektroničkih komunikacija; Prava potrošača vezana uz financijske, bankarske i osiguravateljne usluge, dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 245.000,00 kn.
     

Odabranim savjetovalištima, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva će izdati Odobrenje za rad savjetovališta temeljem članka 128. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Udruge  za osnivanje navedenih Savjetovališta, odabrane ovom Odlukom, sklopit će u roku od 30 dana od dana objave rezultata Natječaja na internetskoj stranici Ministarstva, ugovor s Ministarstvom gospodarstva rada i poduzetništva.

Ugovor se sklapa za razdoblje do 31.12.2010., te će se po isteku tekuće godine sklapati novi jednogodišnji ugovor ovisno o izvješću o radu savjetovališta u protekloj godini te o raspoloživoj visini sredstava za sufinanciranje rada savjetovališta za zaštitu potrošača osiguranih u Državnom proračunu. 

II. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                         M I N I S T A R

                                                                                      mr.sc. Đuro Popijač

KLASA: 330-01/10-01/262
URBROJ: 526-05-02/1-10-20

Zagreb,  06. svibanj 2010.       

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.