Seminar: Europsko ugovorno pravo - Trier, 18. i 19. ožujka 2010.

Na seminaru održanom u Trieru, 18. i 19. ožujka 2010. organiziranom od strane Akademije za europsko pravo "ERA" sudjelovali su pravnici iz cijele Europe. Osnovna svrha seminara bila je upoznati sudionike sa novinama u području ugovornog prava, te u tom pogledu predstaviti i Draft of Common Frame of Referece (nacrt Zajednički referentni okvir), na kojem je radila skupina akademskih stručnjaka, sa ciljem ujednačavanja pravila na području zemalja Europske Unije. Predstavljene su moguće izmjene Direktive o paket putovanjima, čiji bi se nacrt trebao naći u proceduri do kraja 2010. godine. Također, raspravljalo se i o ulozi kakvu će u budućnosti igrati Direktiva o pravima potrošača te kako sinkronizirati i povezati razvoj CFR-a i EU zakonodavstva koje uređuje potrošačke ugovore.

Konferenciju je otvorila gđa Angelika Fuchs, voditeljica odjela za privatno pravo ERA centra, istaknuvši izjavu iz priopćenja za javnost zamjenice predsjednika Europske komisije odgovorne za pravosuđe, temeljna prava i državljanstvo, Viviane Reding, da potpuna harmonizacija svih potrošačkih prava više nije opcija, budući bi takva harmonizacija u praksi značila snižavanje razine zaštite potrošačkih prava.

U navedenom pripćenju je istaknuto da Komisija prihvaća načelo "ciljane" harmonizacije. To bi značilo da će stupanj harmonizacije zavisiti o svakom slučaju odnosno koristi potrošača, a neće biti primjene maximuma harmonizacije automatski i bezuvjetno. Međutim,  Komisija smatra da treba razlikovati neposredno sklopljene ugovore i one sklopljene na daljinu (osobito internet shopping). U neposredno sklopljenim ugovorima ciljana harmonizacija bi bila korisna, a u ugovorima sklopljenim na daljinu je nužna potpuna harmonizacija pravila radi unapređivanja izgradnje jedinstvenog tržišta.

Izmjene I. poglavlja Direktive o zaštiti potrošača trebale bi biti predstavljene u travnju 2010. a predviđa se da bi se mogle naći u Parlamentu u studenom 2010. godine. Prijedlozi Komisije iz 2008. su:

- da se zaštite potrošači od rizika gubitka i oštećenja stvari prije nego što primi stvar u posjed;
- da se potrošači više ne boje skrivenih naknada (ako nisu obaviješteni o dodatnim naknadama neće morati platiti);
- produljuje se rok u kojem potrošači mogu odustati od ugovora sklopljenog na daljinu odnosno ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija na period od 14 dana;
- da se zabrani automatsko postavljanje oznaka odabira u kućicama (pre-tiketiranje) ponuđenih usluga/proizvoda.  

Pet je osnovnih područja koja se moraju usvojiti Direktivom o zaštiti potrošača:

1. Dosljednost definicija u Direktivi
2. Unapređivanje predugovornih informacija
3. Unapređivanje direktne prodaje i prodaje na daljinu
4. Kod ugovora o prodaji: postaviti pravila prodaje i dostave proizvoda putem online prodaje, te prava potrošača na popravljanje/naknadu štete i jamstva
5. Potpuna harmonizacija pravila o nepoštenim ugovornim odredbama, koji će osigurati da nacionalni sudovi i druga tijela slijede jednake standarde pri ocjenjivanju ugovornih odredbi. 

Cilj seminara je bio predstaviti Common Frame of Reference (dalje u tekstu: CFR), odnosno zajednički referentni okvir europskog ugovornog prava.

U Akcijskom planu iz 2003 Komisija je zaključila da je potrebno izraditi dokument koji bi poslužio kao osnova za kasniji opcionalni dokumet. "CoPECL network" je grupa stručnjaka sastavljena od članova akademske zajednice koja je izradila nacrt CFR-a odnosno "Draft of Common Frame of Reference", koji je u listopadu 2009. objavljen sa bilješkama i komentarima. Temeljem Nacrta Komisija priprema CFR.

O njemu se priča kao o 28. ugovornom režimu.

Na seminaru je istaknuta dvojba da će se isti koristiti kao toolbox pri izradi EU zakona ili kao optional instrument. Istaknuta je važnost konzistentnosti izričaja i definicija unutar CFR-a.

U pogledu Direktive o paket putovanju, Komisija ju revidira u 2 aspekta:

1. područje zaštite koju osigurava;
2. temeljni zahtjevi ugovornog prava u tom podučju.

Novost Direktive su dinamični paketi, a to su paketi

-  koje slože tour-operater ili putni agent na zahtjev potrošača,
-  paketi koje složi sam potrošač putem web stranice tour-operatera ili koje druge web stranice, te
-  odvojene kupnje na različitim ali međusobno povezanim webstranicama.

Prikazana je usporedba Direktive o zaštiti potrošača i CFR-a, te je istaknuto da CFR daje širu definiciju potrošača, jasnija pravila o povlačenju pristanka, izostanak hijerarhije u pravu potrošača s osnove materijalnog nedostatka stvari, ne postoji obveza obavijesti prodavatelja da ne postupa u skladu s pravilima i standardima, jasnija terminologija.

Predstavnica BEUC-a je istaknula glavne potrošačeve potrebe: visoka razina zaštite, zabrana dugotrajnih ugovora, u slučajevima materijalnih nedostataka slobodan izbor između ponuđene 4 opcije, produljenje jamstvenog roka, direktna odgovornost proizođača, EU zabrana nepoštenih ugovornih odredbi.

Raspravljalo se o potrebi donošenja ovakvog dokumenta te o njegovoj potencijalnoj obveznosti. Naime, područje je uređeno nacionalnim zakonima, Konvencijama o ugovornim i neugovornim odnosima (Rim I. i Rim II.) kao i Konvencijom UN o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe (CISG), koje se primjenjuju u međunarodnim odnosima.

Prezentirana je inicijativa "Blue Button" koja još nije zaživjela. Naime radi se o EU oznaci koja bi se isticala na prodajnim mjestima na kojima bi pisalo "Sale under EU Law", što bi označavalo da taj trgovac prihvaća definirana ugovorna pravila. Primjenjuje se na B2B, B2C i P2P ugovore, na prekogranične i domaće.

Konferencija je privedena kraju zaključkom da je odluka o CFR-u politička odluka no u svakom slučaju CFR bi trebao poslužiti kao model razvoja dodatnih instrumenata, kako za sprecifične ugovore tako i za druge dijelove prava.

Govornici:

 1. Giuseppe Abbamonte, DG Justice, Freedom and Security, EC, Brussels
 2. Diana Wallis, vice-president of the EP, Brussels-Strasbourg.
 3. Nuria Rodrigez Murillo, BEUC
 4. Patrice Pellegrino, EuroCommerce, Brussels
 5. Christian von Bar, professor, University at Osnabruck
 6. Hugh Beale, professor, Univeristy at Warwick
 7. Eric Clive, professor, University at Edinburgh
 8. Benedicte Fauvarque-Cosson, professor, Univeristy at Paris
 9. Piotr Machnikowski, University of Wroclaw
 10. Chantal Mak, Assistant professor, University of Amsterdam
 11. Guillermo Palao Moreno, professor, University of Valencia
 12. Hans Schulte Nolke, professor, University at Osnabruck
 13. Matthias E. Storme, professor, University of Antwerp

 • Kodeks EU o pravima na Internetu
 • Prečac kroz rokove
 • Potrošači - upoznajte svoja prava
 • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.