Priopćenje s ciljem točnog informiranja javnosti o zaštiti potrošača

18.02.2010. - S ciljem točnog i potpunog informiranja javnosti, a povodom nedavnih medijskih natpisa o zaštiti potrošača koji se temelje na izjavama izrečenim na konferenciji za tisak 16.veljače 2010.godine, od strane Jadranke Kolarević, predsjednice udruge ?Potrošač? - Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske i Ilije Rkmana, predsjednika Saveza Potrošač" - Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača u kojima se proziva Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavljamo sljedeće informacije:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva kao tijelo nadležno za kreiranje i provedbu politike zaštite potrošača, provodi aktivnosti na unapređenju sustava, usklađivanju zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, izradi i provedbi Nacionalne strategije u području zaštite potrošača, aktivnosti na podizanju razine javne svijesti o potrebi zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, te pruža potporu za rad i razvoj organizacija civilnog društva kroz financiranje projekata namijenjenih informiranju, obrazovanju i savjetovanju potrošača o njihovim pravima i interesima.

Navedene aktivnosti Ministarstvo je uspješno provelo što je rezultiralo zatvaranjem Poglavlja 28, poglavlja zaštite potrošača i zdravlja, u studenome 2009.godine.

Želeći doprinijeti razvoju civilnog društva, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je kroz projekte Udrugama za zaštitu potrošača u razdoblju od 2005.godine do 2009.godine dodijelilo financijska sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 7.642.000 kuna od čega je Društvu "Potrošač" iz Zagreba ukupno dodijeljeno 2.029.887 kuna.

Naime, u Hrvatskoj su pri udrugama osnovana 4 savjetovališta (u Zagrebu, Splitu, Puli i Osijeku) za besplatno savjetovanje potrošača, a za čiji rad su osigurana sredstva u državnom proračunu. U Savjetovalištu Zagreb zaposleni su gospoda Ilija Rkman, voditelj i Jadranka Kolarević, savjetnica, a koji za svoj rad s punim radnim vremenom primaju osobni dohodak iz sredstava državnog proračuna.

Ilija Rkman je ujedno i predsjednik Saveza Potrošač, odnosno potpredsjednik udruge "Potrošač" pri kojoj djeluje Savjetovalište, dok je Jadranka Kolarević ujedno i potpredsjednica Saveza i predsjednica Društva "Potrošač".

Što se tiče traženja informacija o službenicima koji rade u Odjelu za zaštitu potrošača Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, kao i njihovog broja, opisa poslova te načina njihova prijema, u navedenom Odjelu zaposleno je 11 službenika, od toga su posljednja dva vježbenika zaposlena temeljem javnog natječaja u srpnju 2008.godine i jedan sporazumnim prelaskom iz drugog ministarstva.

Ministarstvo je u veljači 2009. godine raspisalo javni natječaj u kojemu je jedno od traženih radnih mjesta bilo i za potrebe Odjela za zaštitu potrošača, međutim taj dio je obustavljen jer nije bilo zainteresiranih kandidata.

Ministarstvo je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama odgovorilo na zahtjev Jadranke Kolarević u zakonskom roku i dostavilo kumulativni popis službenika u Odjelu za zaštitu potrošača.

Nastavno na traženje dostave informacija o Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača (CISZP), ugovora i funkcionalne specifikacije narudžbe, te primjedbe na njegovu funkcionalnost je istina da je Sustav uspostavljen u ožujku 2008. godine u okviru projekta Europske unije kroz koji je potrošačima omogućeno da putem elektroničke pošte zatraže savjet od Savjetovališta za zaštitu potrošača, objašnjena propisa i postupaka od Ministarstva, odnosno, da upute prijavu Državnom inspektoratu. Sustavu se pristupa putem web stranica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Državnog inspektorata i Savjetovališta za zaštitu potrošača

Kroz sustav je ukupno zaprimljeno do kraja 2009. godine 1054 različitih upita potrošača, od čega je Ministarstvu upućeno 224, Savjetovalištima 830, a Državnom inspektoratu je podneseno 1215 prijava.

Sustav se tijekom dvogodišnjeg rada, sukladno uočenim potrebama, kontinuirano nadograđuje.

Nadalje, Zakonom o pravu na pristup informacijama propisani su izuzeci od prava na pristup informacijama prema kojima "Tijela javne vlasti uskratit će pravo na pristup informaciji, ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka".

Kako je Ugovorom o usluzi razvoja i implementacije Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača uređeno da "bilo kakvo isticanje u javnosti ovog Ugovora ili nekog od njegovih dijelova (uključujući i bilo kakav zahtjev za rješavanjem sporova pred nadležnim tijelima) nije dopušteno niti jednoj od ugovornih strana bez prethodnog pisanog odobrenja druge ugovorne strane", to bi objavljivanje podataka iz Ugovora bilo izravno u suprotnosti sa naprijed citiranom odredbom Zakona o pravu na pristup informacijama kojim su propisani izuzeci od prava na pristup informacijama.

Naglašavamo kako je Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009.-2012. izrađen po usvajanju Izvješća o provedbi prethodnog Nacionalnog programa na sjednici Hrvatskog sabora održanoj u rujnu 2009. godine.

Rezultati, odnosno, ostvarene zadaće prikazane u ovom Izvješću, korišteni su kao temelj za izradu novog Nacionalnog programa zaštite potrošača i njegov su sastavni dio.

Ministarstvo je u suradnji s članovima Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača izradilo Nacrt prijedloga ?Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2009.-2012.?. Na sjednici Vijeća održanoj u studenome 2009. iznesene su sve
primjedbe na tekst predmetnog programa, pa tako i predmetne udruge i Saveza te su detaljno obrazloženi razlozi njihova neprihvaćanja.

Primjerice , niže citiramo jednu od primjedbi predmetne udruge i saveza koja na NV nije prihvaćena, a koja se odnosila na inicijativu Ministarstva za uvođenjem besplatnog telefonskog broja za savjetovanje potrošača što je praksa i zemalja članica Europske unije (npr. Slovenija):

"NIKAKAV BESPLATNI TELEFON-CIJENA MINUTE JE SVIMA PRISTUPAČNA. TREBA IĆI PREMA POSTUPNOJ PARTICIPACIJI TROŠKOVA SAVJETOVANJA.TO BI SAVJETOVALIŠTA POSTEPENO OSLOBODILO OD NAPASNIKA, "BOLESNIKA", PROVOKATORA, KOJI ODUZIMAJU VRIJEME I ENERGIJU MALOBROJNOM OSOBLJU SAVJETOVALIŠTA I NE ŽELE SE "SKINUTI" S LINIJE I UREDA!"

Na sjednici Vijeća je prijedlog Nacionalnog programa jednoglasno prihvaćen i donesena je odluka o njegovu upućivanju u proceduru Vlade RH koja je u studenom isti uputila u proceduru Hrvatskog sabora. Predmetni prijedlog Nacionalnog programa zaštite potrošača raspravljan je na sjednicama četiri saborska odbora na kojima je jednoglasno odlučeno da se predmetni prijedlog, u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, predloži Hrvatskom saboru na usvajanje.

Što se tiče primjedbe Društva "Potrošač" da predmetni Nacionalni program nije operativan naglašavamo da je sastavni dio ovog Programa detaljan prikaz svih aktivnosti koje su se intenzivno provodile na području zaštite potrošača od strane svih nadležnih tijela i ostalih dionika u sustavu zaštite potrošača tijekom 2009.godine i Pregled zadaća prema prioritetnim područjima zaštite potrošača iz Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2009.-2012.(Glava VI) u kojem su navedene prioritetne zadaće, njihovi nositelji te izvori financiranja.

Aktivnosti su se provodile kontinuirano tijekom 2009. godine temeljem zadaća i ciljeva definiranih prethodnim Nacionalnim programom, obvezama preuzetim iz pregovaračkih stajališta za Poglavlje 28. Zaštita potrošača i zdravlja, koje je krajem 2009. godine i privremeno zatvoreno, te obvezama u okviru provođenja Projekta Europske unije koji je završio u studenome prošle godine.

Budući da je ovaj Nacionalni program prvi puta izrađen za četverogodišnje razdoblje, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je u cilju operativnije provedbe kao i praćenja provedbe definiranih mjera i zadaća, predložilo Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača da se po usvajanju predmetnog Nacionalnog programa, izrade i dva Akcijska plana, a koje će usvojiti Vlada Republike Hrvatske iako ta obveza nije propisana Zakonom o zaštiti potrošača.

Naglašavamo da su prioritetne zadaće i njihovi nositelji definirani u samom Nacionalnom programu, a izrada Akcijskih planova predložena je kako bi se za 2011. i 2012. godinu mogle detaljnije razraditi aktivnosti definirane u prioritetnim zadaćama predmetnog programa. Akcijski plan je pripremljen i biti će predmet rasprave na slijedećoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

Pri tom smo naročito vodili računa o mogućim novim zadaćama koje bi mogle proisteći ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Želimo naglasiti da je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uvijek otvoreno za dijalog i suradnju s predstavnicima udruga za zaštitu potrošača, a u cilju daljnjeg jačanja sustava zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Od 26 udruga za zaštitu potrošača i dva Saveza udruga osnovanih u Republici Hrvatskoj, problemi u komunikaciji i suradnji isključivo postoje samo s predsjednicom udruge ?Potrošač? - Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske, Jadrankom Kolarević i predsjednikom Saveza Potrošač" - Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača, Ilijom Rkmanom.

Slijedom navedenoga, izjave dane 16. veljače 2010., od strane predmetne Udruge i Saveza smatramo neistinitim i neutemeljenim te držimo da ovakav način komunikacije direktno nanosi štetu daljnjem razvoju sustava zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.