Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

Temeljem članka 123. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09),Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 14. veljače 2008. godine, osnovala Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača (dalje u tekstu Vijeće).

Vijeće je osnovano  Odlukom o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (Narodne novine broj 21/08, 81/08, 90/08, 43/09, 96/09, 150/09, 27/10, 124/10).

Zadaće Vijeća su da sudjeluje u izradi Nacionalnog programa za zaštitu potrošača i izvješća o ostvarivanju Nacionalnog programa za zaštitu potrošača, potiče izmjene i dopune postojećih te donošenje novih propisa iz područja zaštite potrošača, sudjeluje u kreiranju politike zaštite potrošača i izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o slučajevima kršenja dobrih poslovnih običaja.

Rad Vijeća je javan. Vijeće donosi poslovnik o svom radu uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće podnosi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svom radu.

 

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.