Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2007.-2008.

Temeljem Zakona o zaštiti potrošača, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru donošenje Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od dvije godine.

Zakon postavlja pravni okvir zaštite potrošača dok se konkretna provedba politike zaštite potrošača u određenim područjima i određenom razdoblju razrađuje kroz Nacionalni program zaštite potrošača.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva , kao tijelo nadležno za poslove zaštite potrošača, izradilo je u suradnji s članovima Vijeća za zaštitu potrošača drugi dvogodišnji ?Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2007.-2008.? kojeg je usvojio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 13. srpnja 2007. godine.
 

CILJEVI politike zaštite potrošača razrađeni ovim Nacionalnim programom su:

 • osigurati vladavinu prava, demokracije i civilnog društva
 • daljnje usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije

 • jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta

 • stvoriti uvjete za učinkovito rješavanje uočenih problema na području zaštite potrošača uvođenjem odgovarajućih mjera za zaštitu potrošača kako bi se prijepori između potrošača i trgovaca, davatelja usluga i proizvođača riješili prije redovnog suda,

 • osvješćivanje potrošača o njihovom stvarnom položaju i snazi na tržištu

 • podizanje javne svijesti o problematici zaštite potrošača

 • osigurati potporu potrošačima u ostvarenju njihovih prava

 • međusobna povezanost svih nositelja zaštite potrošača

 • jačanje položaja potrošača na tržištu, podizanje svijesti potrošača u odnosu na njihova prava i ulogu u tržišnom gospodarstvu

 • zaštita zdravlja i sigurnosti potrošača

 • davanje informacija i upoznavanje javnosti o pravima potrošača u Republici Hrvatskoj

 • razvoj sustava izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova

Osnovne zadaće odnose se na:

 • praćenje realizacije Nacionalnog programa te izvješćivanje Hrvatskog sabora od strane Vlade RH o ostvarenim zadaćama;

 • usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom EU;

 • pružanje financijske i stručne podrške Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Puli;

 • javno raspisivanje natječaja za projekte udruga za zaštitu potrošača;

 • pružanje savjeta potrošačima i trgovcima;

 • pojačati inspekcijski nadzor.

Nositelji provedbe Nacionalnog programa određeni Zakonom o zaštiti potrošača su:

1. Hrvatski sabor
2. Vlada Republike Hrvatske
3. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
4. Vijeće za zaštitu potrošača
5. Inspekcijske službe
6. Udruge za zaštitu potrošača

Za provedbu utvrđenih zadaća zaduženi su navedeni nositelji, kao i ostala tijela državne uprave te razne znanstvene i stručne institucije u Republici Hrvatskoj.

U narednom razdoblju iskazana je potreba za daljnjim jačanjem razine zaštite potrošača na određenim područjima koja su prepoznata kao prioritetna područja: javne usluge, zdravstvene usluge, sigurnost hrane i kakvoća hrane, sigurnost proizvoda, obrazovanje, obavješćivanje, trgovine, financijske usluge, osiguravateljske usluge i bankarstvo, zaštita okoliša, turizam i ugostiteljstvo te na području korištenja nekretnina.

Najznačajnije aktivnosti na području zaštite potrošača koje će se provoditi tijekom 2007. i 2008. godine odnosit će se na povećanje razine znanja potrošača i informiranosti o njihovim pravima te na poticanje razvoja i rada udruga za zaštitu potrošača.

Radit će se na daljnjem institucionalnom i administrativnom jačanju Savjetovališta uz njihovo radno i tehnološko povezivanje.

Naglasak je stavljen na edukaciju cjelokupne javnosti o pravima, obvezama i zaštiti potrošača s ciljem razvijanja "potrošačkog morala", podizanja opće kulture, jačanja društvene discipline i odgovornosti za svoje postupke.
Edukacija će se provoditi na nekoliko razina: u školama, među prosvjetnim radnicima, organiziranjem seminara, kroz medije te provođenjem aktivnosti utvrđenih Programom "2007. - Godina edukacije potrošača".

U cillju bolje zaštite potrošača potrebno je dalje jačati inspekcijske službe koje provode nadzor nad tržištem, a posebno u tvrtkama koje obavljaju javne usluge. S time u vezi, potrebno je nadležnim inspekcijskim tijelima osigurati administrativne kapacitete i materijalno-tehničke uvjete rada.

Obavješćivanje potrošača jedno je od temeljnih prava zaštite potrošača koje će se provoditi putem izdavanja informativnog materijala za potrošače, stručnih časopisa te informacijama na internet-portalima. Predviđeno je i održavanje niz radionica, seminara, okruglih stolova kojima je cilj podizanja razine znanja potrošača.

Na planu zaštite potrošača na području javnih usluga nadležna ministarstva i institucije provoditi će aktivnosti u cilju stvaranja odgovarajućih uvjeta za tržišno natjecanje na području tih usluga uz osiguranje njihovog obavljanja na socijalno prihvatljiv način tamo gdje se one sada obavljaju na monopolistički način.

Pojačat će se inspekcijski nadzor vezano uz pružanje svih javnih usluga kao i upravni nadzor nad institucijama koje imaju javne ovlasti na području javnih usluga.

Na području sigurnosti hrane i kakvoće hrane - predviđena je izrada Hrvatske strategija u području sigurnosti hrane, a u cilju pravovremenog i točnog obavješćivanja potrošača na području zdravstvene ispravnosti i kontrole kvalitete hrane.

Povezat će se nadležne inspekcije, ovlašteni laboratoriji i druge institucije radi pravovremenog i točnog obavješćivanja potrošača o rezultatima službenih kontrola na području zdravstvene ispravnosti, a ojačat će se i inspekcije za službenu kontrolu hrane.

U Nacionalnom programu također je istaknuta i potreba obvezivanja davatelja zdravstvenih usluga na isticanje cijena usluga, kao i uvjete korištenja zdravstvenih usluga, sadržaja usluge i ostalih uvjeta korištenja zdravstvenih usluga, a u cilju bolje informiranosti potrošača.

Osigurat će se kvalitetnija zaštita potrošača pri korištenju turističkih i ugostiteljskih usluga.

 

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2007.-2008. NN 84/07

 

 • Kodeks EU o pravima na Internetu
 • Prečac kroz rokove
 • Potrošači - upoznajte svoja prava
 • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.